Disclaimer & Voorwaarden

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

De analyses van Beursgenoten zijn, tenzij anders aangegeven, gebaseerd op fundamentele grondslagen. Koersveranderingen en/of nieuwsfeiten nadien kunnen tot gevolg hebben dat een belegging niet langer uitvoerbaar is en/of een gewijzigd advies behoeft. Beursgenoten kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. Reden hiervan is dat de koersvorming op de effectenmarkt mede bepaald wordt door een hoog subjectiviteitsgehalte en onzekere factoren (zoals bijvoorbeeld tegengestelde belangen tussen beurspartijen). Desalniettemin wordt alle kennis en vaardigheden die Beursgenoten tot haar beschikking heeft, steeds aangewend om winstgevende en kwalitatief goede beleggingsadviezen te leveren. Voorts worden lezers aangemoedigd hun ervaringen en specifieke interesses met ons te delen. Want alleen door een optimale wisselwerking wordt het beste resultaat bereikt.

Dit materiaal wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Beursgenoten een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Beursgenoten er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel er naar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliancevoorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. De in dit materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving.

Beursgenoten staat niet onder toezicht van de AFM. Beursgenoten staat niet onder toezicht van de Nederlandse Bank. Aanbiedingen via advertenties in het blad, via verspreiding website, flash , symposium of anderszins worden met zorg voorgedragen, maar binnen het kader dat Beursgenoten niet onder AFM toezicht staat. Dit kan zijn bij het aanbieden van participaties of het bekend maken van investeringen, het aanbevelen van een vermogensbeheerder,of anderszins in de breedste en ruimste zin van het woord. Beursgenoten lees Funda Rend BV nog betrokken medewerkers van Beursgenoten kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan niet instaan. Beursgenoten geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Beursgenoten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.

Dit geldt voor alle schades in de breedste zin van het woord. Deze publicatie (s) dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbiedingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties.

De beleggingen waarnaar wordt verwezen sluiten mogelijk niet aan bij de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie of de individuele behoeften van de verkrijgers van dit materiaal. Bij het schrijven van optieposities loopt u een risico dat groter kan zijn dan uw inleg. Bij risicovolle posities adviseert Beursgenoten nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met uw beleggingsadviseur. Ook bij het innemen van zogenaamde spreads (gelijktijdig kopen en verkopen van putopties of callopties) kan met een onevenredig hoog risico lopen, met name met betrekking tot marginverplichtingen. Beursgenoten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Beursgenoten, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal. Zij kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen.

De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. Noch Beursgenoten noch andere personen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van de in dit materiaal opgenomen informatie. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers hiervan en voor verspreiding onder particuliere beleggers.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers wordt erop gewezen dat aan een belegging financiële risico's verbonden zijn.

Hoewel het streven van Beursgenoten er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Beursgenoten ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kan geschieden.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Beursgenoten u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan Beursgenoten, dat Beursgenoten niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat Beursgenoten geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Privacy

Alle informatie of gegevens die naar Beursgenoten wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijzen zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat Beursgenoten de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

U heeft het recht Beursgenoten schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.

Beursgenoten bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beursgenoten, niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Beursgenoten omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Beursgenoten verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden partijen op dit gebied.

Advertenties

Deze website maakt gebruik van Google Adwords om reclame te maken op websites van derden (inclusief Google) aan bezoekers van deze website en op de door Beursgenoten geselecteerde websites (inclusief Google). Door het accepteren van onze cookie melding en door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het het gebruik van de cookies die hiervoor benodigd zijn. Wij benadrukken dat de gegevens die hierbij door Google worden verzameld niet persoonlijk herleidbaar zijn. Het is mogelijk om u via Google af te melden voor gepersonaliseerde advertenties, wijzig hiervoor uw advertentie-instellingen bij Google.

Abonnementen

De prijs van een abonnement op Beursgenoten bedraagt 519 euro per jaar, voor een halfjaar 309 euro en 179 euro per kwartaal (prijzen incl. btw).

De eerste abonnementsperiode wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en kan niet tussentijds worden beëindigd. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend verlengd met een jaar, met een minimale periode van drie maanden, tenzij de abonnee heeft opgezegd waarbij hij navolgende opzegtermijn in acht heeft genomen.

De abonnee kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. Opzeggen van het abonnement kan op elk moment, maar dient uiterlijk vier weken voor het verstrijken van de vervaldatum schriftelijk te zijn ontvangen door Beursgenoten. Indien Beursgenoten geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen, dan wordt het abonnement steeds weer automatisch en stilzwijgend verlengd.

Er zal na de eerste overeengekomen periode steeds een jaarabonnement in rekening gebracht worden. U bent verschuldigd een jaarabonnement aan Beursgenoten te voldoen. Bij opzegging zal de eventueel niet gebruikte en onverschuldigd betaalde resterende abonnementstermijn aan uw worden gerestitueerd. Uw opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd door Beursgenoten met daarop vermelding van de datum waarop uw abonnement eindigt. Wij wijzen u er op dat abonnementen minimaal vier weken voor het aflopen van de huidige betaaltermijn moeten zijn opgezegd. Wanneer u niet op tijd bent dan kunt u wel schriftelijk opzeggen maar dan zult u nog een termijn van minimaal drie maanden aan beursgenoten verschuldigd zijn. Deze wordt bij opzegging dus niet aan u gerestitueerd.

De contributie wordt automatisch van uw rekening geïncasseerd als u uw rekeningnummer hebt ingevuld op het aanmeldformulier, tenzij voor betaling middels acceptgiro is gekozen of machtiging schriftelijk is ingetrokken. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode plaats te vinden. Dit kan binnen veertien dagen na verzending van de factuur of door middel van automatische incasso. Is de betaling niet op tijd binnen, dan zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Indien ook na aanmaning de betaling niet ontvangen is, is Beursgenoten gerechtigd het abonnement eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventuele schadevergoeding te vorderen. Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van uw betaling op de bankrekening van Beursgenoten. Het symposium is geen vast bestanddeel van een abonnement en geeft niet automatisch recht op gratis entree symposium.

Symposium

Sprekers en artiesten zijn contractueel door Beursgenoten vastgelegd. Beursgenoten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor situaties van overmacht waardoor gecontracteerden zich niet aan gemaakte afspraken kunnen houden. In een dergelijk geval spant Beursgenoten zich in voor een passend vergelijkbaar alternatief.

Tijdens het event zullen er foto- en video opnames gemaakt worden ter verslaglegging van het Beursgenoten Symposium. Bij het betreden van het event geven alle bezoekers hun stilzwijgende goedkeuring aan de organisatie om deze beelden te gebruiken.

Aandeel- en koersinformatie

De aandeel- en koersinformatie op deze website, waaronder de koersdata, adviezen van derden, ratings op basis van adviezen van derden, agenda items, dividendinformatie, kerncijfers, opties en profielen, zijn afkomstig van ShareCompany/BIQH. De getoonde koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd.

ShareCompany, SC Financial Data Services BV, handelend onder de naam BIQH en hierna te noemen ‘BIQH’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. De getoonde data kan afkomstig zijn van OTC bronnen, daarvan afgeleid zijn of ontleend zijn aan hefboomproducten. De data is niet altijd afkomstig van beurzen. De getoonde informatie is uitsluitend bedoelt als indicatie en als zodanig niet geschikt als basis om beslissingen te nemen. BIQH wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. BIQH behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

BIQH garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. BIQH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door BIQH of door u aan BIQH middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. BIQH aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. BIQH behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen. BIQH garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aandeel- en koersinformatie berusten bij BIQH of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan deze inhoud te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BIQH.

Beurs- en fondsnieuws

Het beurs- en fondsnieuws is afkomstig van ABM Financial News B.V.. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

© 2006-2024 Beursgenoten
Alle rechten voorbehouden.