Kan dit aandeel het feestvarken in uw portefeuille worden?

Disclaimer: onderstaand artikel bevat mogelijk verouderde informatie. 

Beursgenoten is belangrijk vernieuwd. Parels worden direct nadat we ze gevonden hebben gemaild aan onze leden. Dus zodra we een nieuwe Parel ontdekken, weten onze leden het ook! Beursgenoten heeft u enorm veel te bieden. Gisteren hoorden we dat beleggers Beursgenoten het meest onderscheidend vinden van Nederland. N

eem alleen al onze vaste rubriek Pennystocks. Hier bespreken we laag geprijsde aandelen, deze zijn vaak volatiel en risicovol maar kunnen hierdoor ook flinke rendementen opleveren. Avontuurlijk ingestelde beleggers noemen dit vaak het leukste speculatieve hoekje in hun portefeuille. Diepgaande analyse is geen garantie, maar geeft wel een voorsprong in beleggen. Onderstaand advies is heet van de naald. Zou u niet willen weten welk aandeel dit is?

Voor amper €2 een feestvarkentje met $10,50 materiële boekwaarde? Lees hieronder alles erover:

Dit aandeel (hierna te noemen “word lid”) is een zogenaamde net-net, een begrip dat is geïntroduceerd door Benjamin Graham, de leermeester van Warren Buffet. Een net-net belegging houdt in dat de liquidatiewaarde van een onderneming hoger is dan de actuele beurswaarde.

“word lid” is recent geherstructureerd, waardoor het veel eenvoudiger en transparanter is geworden. De enige overgebleven activiteit is het fokken van varkens. Maar denk daarbij groot en verder. De koers beweegt zich aan de onderkant van de trading range, wat een interessante instapmogelijkheid biedt.


Grafiek 1: koersontwikkeling over de afgelopen 24 maanden.

 

Focus in conglomeraat

“word lid” bestond tot eind 2015 uit een zonderlinge mix van drie activiteiten. Het bedrijf bezat naast de varkensfokkerij (Wuhan Fengze) ook een glasvezelbedrijf (Wuhan OV-Orange) en een producent van industriële elektrisch-hydraulische servokleppensystemen (Hang-ao). Afgelopen december werd Hang-ao verkocht voor $3,7 miljoen, nadat eind 2015 al het onderdeel Wuhan OV-Orange was afgestoten voor $7,3 miljoen. Op beide transacties werd een bescheiden winst geboekt, wat in totaal ruim $2 miljoen opleverde.

De onderneming kan nu dus focussen op de varkensfokkerij en de verkoop van varkensvlees aan retailers en de horeca. Het is een van de grootste varkensfokkerijen van de metropool Wuhan, dat de hoofdstad is van de provincie Hubei. Wuhan heeft meer dan tien miljoen inwoners en is daarmee de zevende stad van China.

Schade door wateroverlast in Wuhan

In juli vorig jaar werd Wuhan opgeschrikt door hevige regenval. In een week tijd viel meer dan 500 mm aan neerslag. Dit leidde niet alleen tot grote overlast voor miljoenen inwoners, maar ook tot aanzienlijke schade voor “word ook lid”, omdat een groot deel van de varkens verdronk.

De schade wordt geschat op ongeveer $2,5 miljoen, waarvan $1,67 miljoen is genomen in het boekjaar 2016. De ramp heeft de financiële resultaten langdurig negatief beïnvloed, maar nu de negatieve effecten daarvan eindelijk wegebben, dient zich een volgende uitdaging aan. “word ook lid” heeft namelijk sinds kort last van sterk dalende varkensprijzen.

Antibiotica

Het bedrijf is zich bewust van de nadelen van het overmatig toedienen van antibiotica, en wil het gebruik daarvan dan ook terugdringen. Daartoe heeft “word ook lid” professor Snorkia in de arm genomen, wat heeft geleid tot een zelf ontwikkelde premix van microben, die het darmsysteem van de varkens aanzienlijk versterkt. Naar verluidt neemt niet alleen de gezondheid van de varkensstapel toe, maar kan ook worden volstaan met de toediening van veel minder antibiotica. “word ook lid” belangrijkste verkoopargument is dat het vlees weinig antibioticaresiduen bevat, waardoor de kwaliteit beter is.

Omzetontwikkeling op jaarbasis

(x $1.000.000) 2016 2015 2014 2013 2012
Omzet 33,70 37,37 38,53 33,35 26,53
Directe kosten (27,29) (28,67) (32,93) (30,33) (23,07)
Bruto winst 6,41 8,70 5,61 3,02 3,46
Algemene kosten (3,96) (5,06) (3,76) (3,80) (3,42)
Operationele winst (EBIT) 2,45 3,63 1,84 (0,78) 0,04
Rentesaldo 0,14 0,10 (0,46) (0,34) (0,46)
Subsidies 0,02 0,00 0,05 0,11 0,22
Buitengewone baten - (0,77) 0,99 (1,53) -
Schade overstromingen (1,67) - - - -
Overig inkomen - 0,02 0,23 (0,15) (0,04)
Niet-operationeel inkomen (1,51) (0,65) 0,81 (1,91) (0,28)
Belastingen - - - - -
Nettowinst uit voortg. act. 0,94 2,98 2,06 (2,69) (0,25)
Winst uit afgestoten onderd. (3,08) 1,45 - - 0,04
Nettowinst (2,14) 4,43 4,71 (2,69) (0,21)


Tabel 1 laat zien dat de omzetontwikkeling vanaf 2012 een mooie groei laat zien, maar dat na een stagnatie in 2015 de omzet over 2016 zo’n 10% terugliep naar een $33,7 miljoen. Dat komt niet alleen door de eerder genoemde overstromingen, maar ook doordat het bedrijfsonderdeel Wuhan OV-Orange eind 2015 van de hand is gedaan.

De balans

Alles in miljoen € ACTIVA PASSIVA  
Kaspositie 57,9 2,1 Korte schulden
Debiteuren 0,4 0,0 Crediteuren
Voorraden 5,1    
Overig 0,3 1,5 Overig
Totaal vlottende activa 63,7 3,6 Totaal kortlopende passiva
Materiële vaste activa 20,5 0,0 Lange schulden
Immateriële vaste activa 2,4    
Biologische activa 2,0    
Vooruitbetaald 1,2    
Totaal vaste activa 26,1 0,0 Totaal langlopende passiva
    86,2 Eigen vermogen
Totaal activa 89,8 89,8 Totaal passiva


Tabel 2 laat zien dat het eigen vermogen nu $86,2 miljoen bedraagt. Gecorrigeerd voor de immateriële activa resteert daarvan een materiële boekwaarde van omgerekend $10,50 per aandeel. De totale schuld van $2,1 miljoen bestaat geheel uit een kortlopende lening die afloopt per 24 juni 2018. Het rentepercentage bedraagt 5,66%, zodat de rentelast die hieruit voortvloeit een kleine $120.000 per jaar bedraagt. Om de geschoonde netto kaspositie te bepalen corrigeren we de kaspositie niet alleen voor de schulden, maar voor het totaal aan verplichtingen. Daarmee komen we uit op een bedrag van $6,80 per aandeel, wat als de ondergrens van de liquidatiewaarde mag worden beschouwd. De liquidatiewaarde is dus ruim drie maal zo hoog als de beurskoers!

Betrouwbaarheid management

Aangezien het bedrijf Chinees is en het een opvallend grote kaspositie heeft, is enige terughoudendheid op zijn plaats. Er waren in het verleden namelijk enkele Chinese bedrijven, die ook forse kasposities publiceerden, maar later bleek dat er helemaal geen geld aanwezig was.

Het is dus zaak om de integriteit en betrouwbaarheid van het bedrijf goed te checken. Onderzoek wijst uit dat de huisaccountant het in New York gevestigde HHC (hhccpa.net) is, en dat “word ook lid” zich laat bijstaan door het eveneens New Yorkse advocatenkantoor Eaton & Van Winkle LLP (www.evw.com). “word ook lid” heeft een beursnotering aan de Nasdaq en heeft tot nog toe altijd volledig voldaan aan de beursregels aldaar.

De sleutelpositie in de onderneming is weggelegd voor de oud-CEO en grootaandeelhouder Ping Wang. Nader onderzoek wijst uit dat deze man een tot nog toe onberispelijk blazoen heeft en lid is van diverse commissies, waaronder de prestigieuze ‘Chinese Entrepreneur Association’. Wang staat bekend als deskundig op het gebied van agrarische aangelegenheden en heeft goede banden met de Chinese overheid. De bovenvermelde feiten zijn weliswaar geen waarborg tegen fraude, maar stellen wel gerust.

Halfjaarcijfers 2017, dalende varkensprijzen

De resultaten over de eerste helft van 2017 vielen tegen, want de omzet bedroeg $12,9 miljoen (2016: $18,7 miljoen) en de winst kwam uit op $0,1 miljoen (2016: $2,3 miljoen). Dit was gedeeltelijk nog het gevolg van de wateroverlast van 2016, maar de hoofdoorzaak was de daling van de varkensprijzen. Het bedrijf zei daarover dat het zich zorgen maakt, maar dat zijn relatieve omvang een groot kostenvoordeel geeft ten opzichte van de talloze kleinschalige varkensboeren. Het management verwacht dan ook dat velen daarvan hun activiteiten zullen staken. De Chinese overheid voert namelijk een actief beleid ter bescherming van de grotere varkensfokkers. Bedrijven die een minimale schaalgrootte hebben van 10.000 of 20.000 varkens, krijgen subsidies om zodoende toetreding op deze overvolle markt te belemmeren. “word ook lid” voldoet met een capaciteit van 130.000 varkens op een elftal boerderijen ruimschoots aan de gestelde normen.

Waardering

Het bedrijf is spotgoedkoop omdat het met zijn koers van $2,30 noteert op 22% van de materiële boekwaarde en op 34% van de netto kaspositie per aandeel. Op basis van de nettowinst uit voortgezette activiteiten over 2016 bedraagt de koers-winstverhouding 19,5x. Het management heeft geen outlook gegeven voor 2017. Wij gaan uit van een jaaromzet van ongeveer $25 miljoen waarbij de winst rond de nullijn zal liggen.

Conclusie: Speculatieve koop

Chinese aandelen moeten extra terughoudend worden beoordeeld, omdat er in het verleden vaak zaken mis zijn gegaan. Er zijn echter veel kansen in China. Niet voor niets beweerde Warren Buffet recentelijk dat hij voor kundige beleggers nu vooral veel kansen zag in China, omdat daar veel aandelen niet correct zijn geprijsd. Ondergewaardeerde Chinese aandelen kunnen dus interessant zijn, mits er geen duidelijke ‘red flags’ zijn. Deze red flags hebben wij niet kunnen vinden bij “word ook lid”. De integriteit van grootaandeelhouder Ping Wang is, gezien zijn vele commissielidmaatschappen, van cruciaal belang. Om die reden gaan wij ervan uit dat er geen sprake is van fraude. Speculatief ingestelde beleggers kunnen een beperkte positie innemen in dit extreem ondergewaardeerde Chinese bedrijf.

Substantiële belangen

Mr. Ping Pang (oud-CEO en RVB) 30,53%
Ms. Pang Vang (Co-CEO) 10,01%

Belangrijke datum

9 november 2017: cijfers derde kwartaal 2017

Koers: $2,30
Aantal uitstaande aandelen: 7.983.745 stuks
Aantal uitstaande warrants: 15.750 stuks (op $10,00 met looptijd 4,25 jaar)
Marktkapitalisatie: $18,4 miljoen
Netto schuld: ($55,8 miljoen)
Enterprise Value: ($37,4 miljoen)
Ebitda 2016: $5,35 miljoen
Koers/winst 2016: 19,5
Dividend per aandeel: $0,00
Netto kaspositie per aandeel: $6,80
Materiële boekwaarde per aandeel: $10,50